සති දෙකක කාලයක් බස්රථ ප්‍රමුඛතා මංතීරු වැඩසටහනක්

සති දෙකක කාලයක් බස්රථ ප්‍රමුඛතා මංතීරු වැඩසටහනක්

සති දෙකක කාලයක් බස්රථ ප්‍රමුඛතා මංතීරු වැඩසටහනක්

බස් රථ ප්‍රමුඛතා මංතීරු වැඩසටහන (01) සිට ලබන 14වැනිදා දක්වා සති දෙකක කාලයක් නියමු ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරන බව පොලිස් මූලස්ථානය සදහන් කරයි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *