මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිවාසයක මාසික කුලිය රු. 1,000යි; නිල නිවාස ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා මාසිකව රු.75,000ක්

මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිවාසයක මාසික කුලිය රු. 1,000යි; නිල නිවාස ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා මාසිකව රු.75,000ක්

මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිවාසයක මාසික කුලිය රු. 1,000යි; නිල නිවාස ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා මාසිකව රු.75,000ක්

1993 මැයි 28 දින පැවති රැස්විම් වාර්තා අනුව මාදිවෙල නිවාස සංකීර්ණයේ නිල නිවාස සඳහා 1993 වර්ෂයේ සිට අය කරනු ලබන රු. 1,000ක නිවාස කුලී මුදල සංශෝධනය කිරීමට මෙතෙක් කටයුතු කර නොමැති බව වාර්තා වේ.

මේ අතර මාදිවෙල නිල නිවාස ලබා දීමේ දී පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් සමඟ ඇති කර ගනු ලබන ගිවිසුම ප්‍රකාරව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරය අහෝසි වූ වහාම නිල නිවාස හිස් කර නැවත භාර දීම සිදු කළ යුතු අතර එසේ නිල නිවාස භාර නොදුන් කාලය වෙනුවෙන් මන්ත්‍රීවරයෙකුගෙන් දිනකට රු. 500 බැගින් දණ්ඩමුදලක් ‌සහ අයවිය යුතු විදුලි, ජල බිල්පත් ඇතුළුව මන්ත්‍රීවරු 06 දෙනෙකුගෙන් රු‍. 455,904ක මුදල් විගණිත දිනය වූ 2022 නොවැම්බර් 15 දින වන විට අය කර ගැනීමට නොහැකි වී ඇති බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

තවද 2020 දෙසැම්බර් 19 දිනැති අංක 20/1997/302/028 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියට අනුව මාදිවෙල නිල නිවාස ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා මාසිකව රු.75,000ක් ගෙවනු ලබන අතර 2021 වර්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 10 දෙනෙකුට සහ 2022 සැප්තැම්බර් මාසය දක්වා මන්ත්‍රීවරුන් 08 දෙනෙකුට පිළිවෙලින් රු. 6,750,000ක් හා රු. 4,875,000ක් එසේ ගෙවා ඇත.

මාදිවෙල නිල නිවාසවල ජල, විදුලි හා දුරකථන බිල්පත් සඳහා තැන්පතු ලෙස අය කරනු ලබන රු. 1,000ක මුදල, කාලීනව සමාලෝචනය කර සංශෝධනය කිරීමට කටයුතු කර නැත.

2020 නොවැම්බර් 25 දින පවත්වා තිබූ නවවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ පළමු ගෘහ්‍ය කාරක සභා සැසිවාරයේ දී සාකච්ඡා වී තිබූ පරිදි ඒ ඒ අමාත්‍යාංශවලින් රජයේ බංගලා නිවාස ලබා දී ඇති අමාත්‍යවරුන් හා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් මාදිවෙල නිවාස සංකීර්ණයෙන් ලබා ගෙන පවතින මන්ත්‍රී නිල නිවාස ආපසු භාර දීමෙන් හා පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් විසින් ඒ සම්බන්ධයෙන් සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගැනිමෙන් එම නිවාස හිස් කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු වුවත්, විගණිත දිනය වූ 2023 මැයි 16 දින වන විටත් අමාත්‍යවරුන් තිදෙනෙකු මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිල නිවාසයන් ආපසු භාර දීමට කටයුතු කර නැත.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ 2022 වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව පිළිබඳ විගණකාධිපති වාර්තාවෙහි මේ බව සඳහන් වේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *