තවත් බිත්තර මිලියන 92ක් ආනයනයට කැබිනට් අනුමැතිය

තවත් බිත්තර මිලියන 92ක් ආනයනයට කැබිනට් අනුමැතිය

තවත් බිත්තර මිලියන 92ක් ආනයනයට කැබිනට් අනුමැතිය

ඉදිරි මාස 03 තුළ ඉන්දියාවෙන් බිත්තර මිලියන 92.1ක් ආනයනය කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ඒ මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අනුවයි.

දේශීය වෙළෙඳපොළේ බිත්තර මිල ස්ථායිකරණය කිරීමේ අරමුණින් රාජයේ වාණීජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාව මගින් බිත්තර ආනයනය කර දේශීය වෙළෙඳපොළ වෙත නිකුත් කිරීම සඳහා මීට පෙර අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි විය.

ඒ අනුව සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්මේන්තුව විසින් නිර්දේශිත ඉන්දියාවේ සමාගම් 03කින් මිල ගණන් කැඳවා ඇති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමෙන්තුව සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *