සත්ව ආහාර – බියර් නිෂ්පාදනයට සහල් තොග ගැනීම අත්හිටුවයි

සත්ව ආහාර - බියර් නිෂ්පාදනයට සහල් තොග ගැනීම අත්හිටුවයි

සත්ව ආහාර - බියර් නිෂ්පාදනයට සහල් තොග ගැනීම අත්හිටුවයි

දැනට පවතින දැඩි නියඟය හේතුවෙන් ඉදිරියේ දී ඇති විය හැකි ආහාර හිඟයට මුහුණ දීම සඳහා මේ වනවිට රට තුළ පවතින සහල් තොග ආරක්ෂා කර ගැනීමේ වැඩපිළිවෙළක් වහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

මේ අනුව සත්ව ආහාර හා බියර් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා සහල් යොදා ගැනීම වහා අත්හිටුවීමට පියවර ගන්නැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ගුණදාස සමරසිංහ මහතාට උපදෙස් දෙනු ලැබීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *