තිරිඟු පිටි මිල සංශෝධනය කරයි

තිරිඟුපිටි ආනයන බලපත්‍ර ක්‍රමය අහෝසියි; ආනයන බද්ද ඉහළට

තිරිඟුපිටි ආනයන බලපත්‍ර ක්‍රමය අහෝසියි; ආනයන බද්ද ඉහළට

සෙරන්ඩිබ් සහ ප්‍රීමා තිරිඟු පිටි මිල (18)වන දා සිට සංශෝධනය කිරීමට තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව තිරිඟු පිටි කිලෝවක මිල රුපියල් 10කින් පහළ යනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *