දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යූහගතකරණයට අදාළව ගැසට් නිවේදනයක්

දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යූහගතකරණයට අදාළව ගැසට් නිවේදනයක්

දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යූහගතකරණයට අදාළව ගැසට් නිවේදනයක්

දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යූහගතකරණයට අදාළව ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

මුදල් ආර්ථික ස්ථායිකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති විෂයභාර අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ලියාපදිංචි කොටස් සහ සුරැකුම්පත් සම්බන්ධයෙන් නියෝග කිහිපයක් ඇතුළත්වයි මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙන්නේ.

එම ගැසට් නිවේදනය පහතින් දැකිය හැකියි:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *