ලොව විශාලතම මගී නෞකාව බවට පත් වීමට නියමිත යාත්‍රාවේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන්

ලොව විශාලතම මගී නෞකාව බවට පත් වීමට නියමිත යාත්‍රාවේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන්

ලොව විශාලතම මගී නෞකාව බවට පත් වීමට නියමිත යාත්‍රාවේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන්

ෆින්ලන්තය නිෂ්පාදනය කරන ලොව විශාලතම මගී නෞකාව බවට පත් වීමට නියමිත යාත්‍රාවේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

එය මේ වසරේ ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී පළමු අත්හදා බැලීම් සඳහා විවෘත ජලයට යොමු කරන බවයි සඳහන් වන්නේ.

Royal Caribbean International’s Icon of the Seas යාත්‍රාව මීටර් 365ක් දිග (අඩි 1,200කට ආසන්න) වන අතර එහි බර ටොන් 250,800ක් වනවා.

එය 2024 ජනවාරි මාසයේදී කැරිබියන් මුහුදේ පළමු ගමන සිදු කරන අතර එයට මගීන් 5,610 ක් සහ කාර්ය මණ්ඩලය 2,350 ක් පමණ සුව පහසු ලෙස රඳවාගැනීමට හැකි බවයි විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *