ගුවන් නියමුවන් සේවය අත්හැරයාමෙන් ශ්‍රී ලංකන් අර්බුදයක

අවශ්‍ය නම් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට විදේශීය ගුවන් නියමුවන්

අවශ්‍ය නම් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට විදේශීය ගුවන් නියමුවන්

ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවයේ වැටුප් ප්‍රමාණවත් නොවීම හේතුවෙන් ගුවන් නියමුවන් 70කට අධික ප්‍රමාණයක් මේ වන විට සේවයෙන් ඉවත් වී ඇති බව වාර්තා වනවා.

ඊට අමතර තවත් පිරිසක් ද ඉවත් වීමේ සුදානමක් ඇති බවට ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

ගුවන් නියමුවන් 330කු ගුවන් සේවයේ සිටිය යුතු වුවද ගුවන් සේවා පරිපාලනයේ ඇති ගැටළු තත්ත්වය හේතුවෙන් මේ වන විට සේවයේ සිටින්නේ 250කු පමණක් බවද සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *