පාන් ඇතුළු බේකරි නිෂ්පාදන මිල පහළට

පාන් ඇතුළු බේකරි නිෂ්පාදන මිල පහළට

පාන් ඇතුළු බේකරි නිෂ්පාදන මිල පහළට

(20)වන දා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පාන් ඇතුළු බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල රුපියල් 10කින් පහත දමන බව සමස්ත ලංකා බේකරි නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශ කර ඇත.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *