තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍රවල වලංගු කාලය දීර්ඝ කරයි

තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍රවල වලංගු කාලය දීර්ඝ කරයි

තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍රවල වලංගු කාලය දීර්ඝ කරයි

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍රයේ වලංගු කාලය වසර 2ක් දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.

ලබන සඳුදා සිට මෙය ක්‍රියාත්මක බවට සඳහන් වෙයි. මීට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ද ඉදිරියේදී නිකුත් කිරීමට නියමිත බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *