ශ්‍රී ලංකා රග්බි සාමාජිකත්වය අත්හිටුවයි

ශ්‍රී ලංකා රග්බි සාමාජිකත්වය අත්හිටුවයි

ශ්‍රී ලංකා රග්බි සාමාජිකත්වය අත්හිටුවයි

ජාත්‍යන්තර රග්බි සම්මේලනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ රග්බි සාමාජිකත්වය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *