ශ්‍රී ලංකා රග්බි සාමාජිකත්වය අත්හිටුවයි

ශ්‍රී ලංකා රග්බි තහනම ඉවතට

ශ්‍රී ලංකා රග්බි තහනම ඉවතට

ජාත්‍යන්තර රග්බි සම්මේලනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ රග්බි සාමාජිකත්වය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවා තිබේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *