උසස් පෙළ විභාගයේ ඇගයීම් කටයුතු වෙනුවෙන් පරීක්ෂකවරුන් කැඳවීම ඔන්ලයින් ක්‍රමයට

උසස් පෙළ කෘෂි විද්‍යාව 02 වන ප්‍රශ්න පත්‍රය අවලංගු කරයි

උසස් පෙළ කෘෂි විද්‍යාව 02 වන ප්‍රශ්න පත්‍රය අවලංගු කරයි

උසස් පෙළ විභාගයේ ඇගයීම් කටයුතු වෙනුවෙන් පරීක්ෂකවරුන් කැඳවීමට විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව ලබන 08 වැනිදා සිට මෙම අයැදුම්පත් කැඳවීමට නියමිතය. මෙම ඇගයීම් පරීක්ෂකවරුන් සඳහා අයැදුම්පත් කැඳවීම ඔන්ලයින් ක්‍රමයට සිදු කිරීමටද තීරණය කර තිබේ.

විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ප්‍රකාශ කරන්නේ, අදාළ උසස් පෙළ ඇගයීම් පරීක්ෂකවරුන් සඳහා දෛනික ගෙවීම රුපියල් 2000ක් දක්වා ඉහළ දමා ඇති බවයි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *