පෞද්ගලික ආරක්ෂක ආයතන ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු ඉහළට

පෞද්ගලික ආරක්ෂක ආයතන ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු ඉහළට

පෞද්ගලික ආරක්ෂක ආයතන ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු ඉහළට

පෞද්ගලික ආරක්ෂක ආයතන මුල්වරට ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තුව ඉහළ දමමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා

ඒ අනුව මුල්වරට ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තුව රුපියල් 15,000 සිට රුපියල් 50,000 දක්වාත්, ලියාපදිංචිය අලුත් කිරීමේ ගාස්තුව රුපියල් 10,000 සිට රුපියල් 25,000 දක්වාත් ඉහළ දමා ඇති බවයි එම නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *