පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය ලෝකයේ හොඳම විශ්වවිද්‍යාල 1,000 අතරට

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය ලෝකයේ හොඳම විශ්වවිද්‍යාල 1,000 අතරට

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය ලෝකයේ හොඳම විශ්වවිද්‍යාල 1,000 අතරට

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය ලෝකයේ හොඳම විශ්වවිද්‍යාල 1,000 අතරට පැමිණ තිබෙයි.

US News & World Report Best Global Universities ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලට අනුව මෙම ස්ථානය ලැබී ඇත.
ඒ අනුව පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය ගෝලීය වශයෙන් 901 වන ස්ථානයටත් ආසියාවේ 240වැනි ස්ථානයටත් පත්ව තිබෙයි.

ගෝලීය පර්යේෂණ කීර්තිය, ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාව, ප්‍රකාශන, පොත්පත් සහ සම්පූර්ණ උපුටා දැක්වීම් ඇතුළුව පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සමස්ත හොඳම ගෝලීය විශ්ව විද්‍යාල ශ්‍රේණිගත කිරීම ගණනය කිරීමට දර්ශක දහතුනක් භාවිතා කර තිබුණි.

මැසචුසෙට්ස් හි හාවඩ් විශ්ව විද්‍යාලය හොඳම ගෝලීය විශ්ව විද්‍යාල සාමාන්‍ය ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල අංක 1 ලෙස දිගටම පවතියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *