රටපුරා සන්නද්ධ හමුදා කැඳවීමට ජනපතිගෙන් ආඥාවක්

චැනල් 4 හෙළිදරව්ව ගැන සෙවීමට ජනපතිගෙන් පරීක්ෂණ කමිටුවක් සහ පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක්

චැනල් 4 හෙළිදරව්ව ගැන සෙවීමට ජනපතිගෙන් පරීක්ෂණ කමිටුවක් සහ පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක්

රටේ ආරක්ෂාව සඳහා සන්නද්ධ හමුදා සාමාජිකයන් කැඳවීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් ආඥාවක් නිකුත් කරනු ලැබ ඇත.

මෙම ආඥාව කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තුවට (09) ඉදිරිපත් කළේය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *