බිත්තර සඳහා නව උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරයි

ජනපති බිත්තර ආනයනයට අනුමැතිය ලබා නොදෙන පාර්ශවයන් ගෙන වාර්තාවක් ඉල්ලයි

ජනපති බිත්තර ආනයනයට අනුමැතිය ලබා නොදෙන පාර්ශවයන් ගෙන වාර්තාවක් ඉල්ලයි

(20)වැනි දා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සුදු බිත්තරයක් සඳහා රුපියල් 44ක උපරිම සිල්ලර මිලක් සහ දුඹුරු බිත්තරයක් සඳහා රුපියල් 46ක උපරිම සිල්ලර මිලක් දක්වමින්, පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ සභාපතිවරයා විසින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *