ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ඩිපෝ 107කින් පරිසර බලපත්‍ර ලබාගෙන ඇත්තේ 9ක්

ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ඩිපෝ 107කින් පරිසර බලපත්‍ර ලබාගෙන ඇත්තේ 9ක්

ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ඩිපෝ 107කින් පරිසර බලපත්‍ර ලබාගෙන ඇත්තේ 9ක්

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ඩිපෝ 107කින් පරිසර බලපත්‍ර ලබාගෙන තිබුණේ ඩිපෝ නවයක් පමණක් ජාතික විගණන කාර්යාලය නිකුත් කළ වාර්තාවක සඳහන්වේ.

වාහන සේවා කටයුතුද ඩිපෝ මඟින් සිදු කෙරෙන හෙයින් ඒ සඳහා බලපත්‍රයක් ජාතික පරිසර පනත අනුව ලබා ගත යුතු වෙයි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *