පළාත් පාලන ආයතන ඡන්දය සදහා නාමයෝජනා කැඳවීමේ දැන්වීම් දෙසැම්බර් මස අවසන් සතියේ

රු. එක්කෝටි විසි අට ලක්ෂයක් පමණ වටිනා භාණ්ඩ විනාශ වීමට ඉඩහැරලා

රු. එක්කෝටි විසි අට ලක්ෂයක් පමණ වටිනා භාණ්ඩ විනාශ වීමට ඉඩහැරලා

පළාත් පාලන ආයතන සදහා ඡන්දය වීමසීමේ නාමයෝජනා කැඳවීමේ දැන්වීම් දෙසැම්බර් මස අවසන් සතියේ ප්‍රකාශයට පත් කරන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සදහන් කරයි. ඒ පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් පනතේ 26වැනි වගන්තිය ප්‍රකාරවයි.

2022 වසර සදහා වූ පළමුවන හා දෙවන පරිපූරක ලැයිස්තු අනුව එක් එක් මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ ඡන්ද හිමියන් සංඛ්‍යාව සහ ඊට තෝරා පත් කර ගැනීමට නියමිත මන්ත්‍රීන් සංඛ්‍යාවද අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් අද නිකුත් කර ඇතැයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමේ පනතට අනුව මාර්තු මස 20වැනිදා මැතිවරණය පැවැත්වීමට නම්, ජනවාරි මස 05 වැනිදාට පෙර ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කළ යුතුය.

එබැවින් ඉදිරි මැතිවරණ පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට සාකච්ඡා වට කිහිපයක් පවත්තා ඇති අතර, ඉදිරි දිනවලදීත් ඊට අදාළ සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිත බවද සදහන් කෙරේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *