ජල බිල්පත් ගෙවීම ප්‍රමාද කරන රජයේ ආයතනවලින් පළමු වතාවට ප්‍රමාද ගාස්තුවක් අය කිරීමට යයි

ජල බිල්පත් ගෙවීම 40 %ක් දක්වා පහළ ගොස් - ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය

ජල බිල්පත් ගෙවීම 40 %ක් දක්වා පහළ ගොස් - ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය

ජල බිල්පත් ගෙවීම ප්‍රමාද කරන රජයේ ආයතනවලින් පළමු වතාවට ප්‍රමාද ගාස්තුවක් ලබන වසරේ ජනවාරි මස 1 වැනිදා සිට අය කිරීමට ජාතික ජල ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

මේ අනුව ජල බිල්පත් ගෙවීම ප්‍රමාද කරන රජයේ ආයතනවලින්  2.5%ක ප්‍රමාද ගාස්තුවක් අය කෙරෙනු ඇත. මෙතෙක් ප්‍රමාද ගාස්තු අය කෙරුණේ සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයන්ගෙන් පමණි. ඔවුන්ගෙන් අය කෙරුණේද  2.5%ක ප්‍රමාද ගාස්තුවකි.

රජයේ ආයතන රාශියක් සිය ජල බිල්පත් ගෙවීම ප්‍රමාද කරමින් සිටින බැවින්, රජයේ ආයතන වලින් ප්‍රමාද ගාස්තුවක් අය කිරීමට තීරණය කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *