තවත් පාසැල් සිසුන් මිලියනයකට සම්පුර්ණ පෝෂ්‍යදායි දිවා ආහාර වේලක්

තවත් පාසැල් සිසුන් මිලියනයකට සම්පුර්ණ පෝෂ්‍යදායි දිවා ආහාර වේලක්

තවත් පාසැල් සිසුන් මිලියනයකට සම්පුර්ණ පෝෂ්‍යදායි දිවා ආහාර වේලක්

දැනට ක්‍රියාත්මක පාසැල් දිවා ආහාර වැඩසටහන තවදුරටත් පුළුල් කරමින් තවත් පාසැල් සිසුන් මිලියනයකට සම්පුර්ණ පෝෂ්‍යදායි දිවා ආහාර වේලක් ලබා දීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවටයි මෙලෙස කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබෙන්නේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *