ගිනිඅවි බලපත්‍ර අලුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විශේෂ නිවේදනයක්

ලබන 15වන දින සිට දෙසැම්බර් 31වන දින දක්වා පොදු සමා කාලයක්

ලබන 15වන දින සිට දෙසැම්බර් 31වන දින දක්වා පොදු සමා කාලයක්

ගිනිඅවි බලපත්‍ර හිමි පුද්ගලයින් හා ආයතනයන වල 2023 වර්ෂය සඳහා ගිනිඅවි බලපත්‍ර අලුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙයි.

ඒ අනුව ඔක්තෝබර් මස 01 වනදා සිට මේ වසරේ දෙසැම්බර් 31 වනදා දක්වා වූ කාලයේ දී ගිනිඅවි බලපත්‍ර අලුත් කිරීමට හැකියාව පවතියි.
මේ පිළිබඳ තොරතුරු හා අයදුම්පත්‍ර ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ www.defence.lk වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකියි.

2022.12.31 වන දිනෙන් පසුව 2023 වර්ෂය සඳහා ගිනිඅවි බලපත්‍ර නිකුත් නොකරන බවත් වලංගු බලපත්‍රයක් රහිතව ගිනිඅවියක් සන්තකයේ තබා ගැනීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බවත් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් නිවේදනය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *