මහජන ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සන්නද්ධ හමුදාව – විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

රට පුරා සන්නද්ධ හමුදා කැඳවීමට ජනපතිගෙන් ආඥාවක්

රට පුරා සන්නද්ධ හමුදා කැඳවීමට ජනපතිගෙන් ආඥාවක්

මහජන ආරක්ෂාව උදෙසා සන්නද්ධ හමුදා සාමාජිකයින් රාජකාරීවල යෙදවීමට අදාළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ මහජන ආරක්ෂක පනතින් ජනාධිපතිවරයාට පැවරී ඇති බලතලවලට අනුවයි. පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක 25ම ආරක්ෂාව සදහා ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින් යෙදවීමට මෙමගින් අවසරය හිමිවනවා.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *