මහජන ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සන්නද්ධ හමුදාව – විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

මහජන ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සන්නද්ධ හමුදාව - විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

මහජන ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සන්නද්ධ හමුදාව - විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

මහජන ආරක්ෂාව උදෙසා සන්නද්ධ හමුදා සාමාජිකයින් රාජකාරීවල යෙදවීමට අදාළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ මහජන ආරක්ෂක පනතින් ජනාධිපතිවරයාට පැවරී ඇති බලතලවලට අනුවයි. පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක 25ම ආරක්ෂාව සදහා ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින් යෙදවීමට මෙමගින් අවසරය හිමිවනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *