සෞඛ්‍ය පණිවුඩ ප්‍රචාරය සදහා රෝහල් 600කට පුළුල් තිර රුපවාහිනී

සෞඛ්‍ය පණිවුඩ ප්‍රචාරය සදහා රෝහල් 600කට පුළුල් තිර රුපවාහිනී

සෞඛ්‍ය පණිවුඩ ප්‍රචාරය සදහා රෝහල් 600කට පුළුල් තිර රුපවාහිනී

සෞඛ්‍ය පණිවුඩ ලබා දෙමින් ජනතාව දැනුම්වත් කිරීමට දිවයින පුරා රෝහල් 600කට පුළුල් තිර රුපවාහිනී පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

වත්මන් ප්‍රවණතා සැලකිල්ලට ගනිමින් එකවර දිවයිනේ රෝහල් පද්ධතිය ආශ්‍රිතව කඩිනමින් සෞඛ්‍ය පණිවුඩ ප්‍රචාරය කිරීම මෙහි අරමුණයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *