තැපැල් ගාස්තුත් ඉහළ දමයි

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ නම යොදා සිදුකරන ජාවාරමක්

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ නම යොදා සිදුකරන ජාවාරමක්

සාමාන්‍ය ලිපියක් සඳහා නව ගාස්තුව රුපියල් 50 ක් හා ලියාපදිංචි ලිපියක් සඳහා නව ගාස්තුව රුපියල් 60ක් වන ලෙසට තැපැල් ගාස්තු ඉහළ දමා තිබෙනවා. එසේම සෙසු තැපැල් ගාස්තුද මේ අනුව ඉහළ යනු ඇති.

මෙම ගාස්තු වැඩි වීම අගෝස්තු 15 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මකයි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *