ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ සඳහා අයදුම්පත් කැඳවිමේ අවසන් දිනය දීර්ඝ කරයි

සංවර්ධන නිලධාරීන් ගුරු සේවයට බඳවාගැනීම ගැන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් නිවේදනයක්

සංවර්ධන නිලධාරීන් ගුරු සේවයට බඳවාගැනීම ගැන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් නිවේදනයක්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මඟින් 2019/2020 අ.පො.ස උසස් පෙළ ප්‍රතිපල මත ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ සඳහා අයදුම්පත් කැඳවිමේ අවසන් දිනය දීර්ඝ කර තිබෙනවා.

2022.08.12 අවසන් දිනය ලෙස මීට පෙර ප්‍රකාශයට පත්කර තිබු අතර එම දිනය 2022.08.19 දින ලෙස සංශෝධනය කළ බවයි අමාත්‍යංශය නිවේදනය කළේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *