ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ සඳහා අයදුම්පත් කැඳවිමේ අවසන් දිනය දීර්ඝ කරයි

මූලික පිරිවෙන් විභාගයේ නැවත සමීක්‍ෂණ අයදුම්පත් (online) ක්‍රමයට පමණයි

මූලික පිරිවෙන් විභාගයේ නැවත සමීක්‍ෂණ අයදුම්පත් (online) ක්‍රමයට පමණයි

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මඟින් 2019/2020 අ.පො.ස උසස් පෙළ ප්‍රතිපල මත ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ සඳහා අයදුම්පත් කැඳවිමේ අවසන් දිනය දීර්ඝ කර තිබෙනවා.

2022.08.12 අවසන් දිනය ලෙස මීට පෙර ප්‍රකාශයට පත්කර තිබු අතර එම දිනය 2022.08.19 දින ලෙස සංශෝධනය කළ බවයි අමාත්‍යංශය නිවේදනය කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *