ජනප්‍රිය පාසල්වලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ දී චක්‍රලේඛනය උල්ලංඝනය කරළා

01 වසරට අයදුම් කරන්න දුන් කාලය දීර්ඝ කරයි; ඉදිරි සතිය තුළ පාසල් පැවැත්වෙන්නේ මීට පෙර ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරයටමයි

01 වසරට අයදුම් කරන්න දුන් කාලය දීර්ඝ කරයි; ඉදිරි සතිය තුළ පාසල් පැවැත්වෙන්නේ මීට පෙර ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරයටමයි

පාසල්වලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ චක්‍රලේඛනය උල්ලංඝනය කර ඉකුත් වසර එකහමාරක කාලය තුළ ජනප්‍රිය පාසල්වලට සිසුන් විශාල පිරිසක් ඇතුළත් කර ඇතයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පවසයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් විගණන පරීක්ෂණයක් සිදුකරන බවද අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයා සඳහන් කළේය.

එම විගණනය අවසන් කරන තෙක් කිසිදු සිසුවකු ජනප්‍රිය පාසල්වලට ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු නොකරන බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා කීය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *