ජල මට්ටම පහළ බැස්සොත්, විදුලිය ජනනය කිරීමට ජලය සැපයීමට නොහැකිය – බැසිල් රාජපක්ෂ

වාරි මාර්ග අමාත්‍යවරයා, බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගෙන් විදුලි බලය පිළිබඳ ප්‍රශ්න කළ අවස්ථාවේ,

“අප ජලය කළමනාකරණය කරන්නෙමු. සියල්ල වෙත අවධානය යොමු කරමින්, කෘෂිකර්මය සහ විදුලිය යනාදියට ජලය සපයන්නෙමු. කෘෂිකර්මාන්තයට ප්‍රමුඛත්වය දෙනු ලැබේ. වගා කරන ලද ඉඩම් ආරක්ෂා කළ යුතුයි. එමෙන්ම, නියඟ කාලයේ ජල මට්ටම අඩු වුවහොත්, විදුලිය ජනනය කිරීම සඳහා ජලය සැපයිය නොහැක.” යනුවෙන් පැවසීය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *