විදේශ මුදල් අතේ ඇති අයට මහ බැංකුවෙන් විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ දැනුම් දීමක්

මහ බැංකුව විසින් පිරමීඩ වර්ගයේ තහනම් යෝජනා ක්‍රම 3කට එරෙහිව අපරාධමය නඩු පැවරීමට ඉල්ලීමක්

මහ බැංකුව විසින් පිරමීඩ වර්ගයේ තහනම් යෝජනා ක්‍රම 3කට එරෙහිව අපරාධමය නඩු පැවරීමට ඉල්ලීමක්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සඳහන් කර ඇති ආකාර ඔස්සේ ලබා ගත් විදේශ මුදල් අත ඇති අයට එම මුදල් යෙදවීමට හැකි විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ දැනුම් දීමක් මහ බැංකුව විසින් කර තිබේ.

එහිදී මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් පවසන්නේ අදාළ විදේශ විනිමය, ඩොලරයක් රු.210 බැගින් වන පරිදි රුපියල්වලට පරිවර්තනය කිරීම හෝ ඕනෑම බැංකුවක රුපියල් ගිණුමක තැන්පත් කළ හැකි බවයි.

තවද පුද්ගලික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුමක හෝ විශේෂ තැන්පතු ගිණුමක තැන්පත් කිරීමටද මහ බැංකුව මෙහිදී දිරිගන්වා ඇති අතර එසේ නැතහොත් ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කරවල ආයෝජනය කිරීමටද මහ බැංකුව ආරාධනය කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *