2021 ලොව හොඳම ගුරු සම්මානය – යාපනයට අභිමානයක් එක් කළ ගුරුවරයා

යාපනය හින්දු විද්‍යාලයේ ආචාර්ය ඊ. රමනන් මහතා 2021 වසරේ විශිෂ්ට ඉගැන්වීම සඳහා BIC Cristal Pen සම්මානයෙන් පිදුම් ලබා ඇත.

ලොව පුරා සියලුම රටවල් සහ ප්‍රදේශවලින් තෝරාගත් හොඳම ජයග්‍රාහකයින් දස දෙනා අතරින් යාපනය හින්දු විද්‍යාලයේ ගුරුවරයා වන ඊ. රමනන් මහතා තෝරා ගැනීම පිළිබඳව යාපනය හින්දු විද්‍යාල ප්‍රජාව ආඩම්බර වේ.

මෙම සම්මානය යාපනය හින්දු විද්‍යාලයට යූ 5000ක (රු. 1,150,000.00) මුදල් ත්‍යාගයක් සහ ඩොලර් 1000ක් වටිනා භාණ්ඩ සමඟින් පිරිනැමෙන බවද සඳහන් කළ යුතුය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *