යාල වනයේ ඇතෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කර දළ යුගල හා වලිගය කපාගෙන

වන අලි ඝාතනයෙන් ලංකාව ලෝකයේ අංක 01 ට

වන අලි ඝාතනයෙන් ලංකාව ලෝකයේ අංක 01 ට

වෙඩි තබා ඝාතනය කරන ලද ඇතෙකුගේ දළ යුගල හා වලිගය කපා රැගෙන ගොස් ඇති පුවතක් යාල අභය භූමියට අයත් ප්‍රදේශයකින් වාර්තා විය.

යාල අභය භූමියට අයත් තුන්වන කොටසේ ගෝනගම්වැව ගම්මානයේ සමෘර්ධි වැව අසල දී එම අවාසනාවන්ත ඉරණමට මෙම සත්ත්වයා මුහුණ දී තිබුණි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *