100% ස්වභාවික පෝෂ්‍යදායි ප්‍රෝටීන් පිටි - ORA Naturals

(වීඩියෝ) කිසිම ප්‍රමිතියක් නැති ලංකාවේ ගෑස් ගැන සුවිශේෂී හෙළිදරව්ව

ගෑස් සිලින්ඩරයක ඕනම දෙයක් පුරවලා එවන්න පුළුවන් ලිපේ පැය භාගයක් හදන්න යන එකට දැන් මිනිත්තු 40ක් යනවා යනුවෙන් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියෙහි විධායක අධ්‍යක්ෂ – තුෂාන් ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේය

එම වීඩියෝව පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *