නිරෝධායනයට ගෙනියන්නත් ,ගේන්නත් තීරණය කරන්නේ පොලීසියයි ආණ්ඩුවයි

“ගෙනියන්න තීරණය කරන්නෙත් පොලීසියයි ආණ්ඩුවයි, ගේන්න තීරණය කරන්නෙත් පොලීසියයි ආණ්ඩුවයි” ,මොකද්ද මේ නිරෝධායනය යනුවෙන් ලංකා ගුරැ සංගමයේ ලේකම් ජෝශප් ස්ටාලින් මහතා රජය වෙත ප්‍රකාශ කර සිටියේය

එම වීඩියෝව පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *