ගාල්ල වෙළඳ හා කර්මාන්ත කාර්යාලයට පාකිස්ථානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ සම්බන්ධීකාරක සංචාරයක්

ගාල්ලෙහි වෙළඳ හා කර්මාන්ත කාර්යාලයට පාකිස්ථානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ වෙළඳ හා ආයෝජන සම්බන්ධීකාරක සංචාරයක්

ගාල්ලෙහි වෙළඳ හා කර්මාන්ත කාර්යාලයට පාකිස්ථානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ වෙළඳ හා ආයෝජන සම්බන්ධීකාරක සංචාරයක්

පාකිස්ථානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ වෙළඳ හා ආයෝජන සම්බන්ධීකාරක අස්මා කමාල් මහත්මිය, ගාලු දිස්ත්‍රික්කයේ වෙළඳ සහ කර්මාන්ත කාර්යාලයට සංචාරය කර එහි සභාපති, ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී සහ එහි ප්‍රධාන සාමාජිකයින් හමුවී සාකච්ඡාවක් සිදු කර ඇත.

මෙහිදී, ගාලු ප්‍රදේශයේ තේ සහ කුළුබඩු නිෂ්පාදන අපනයනය කිරීම පිළිබඳව දැඩි අවධානය යොමු කළ අතර, ඖෂධ වර්ග, සංචාරක සහ තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා ආදී ක්ෂේත්‍රවල පාකිස්ථානය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ඇති ද්වි පාර්ශික වෙළඳ සහ ආයෝජන අවස්ථාවන් පිළිබඳවද පුළුල් සාකච්ඡාවක් සිදු විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *