පොලිස් නිලධාරීන් නිරෝධායනය කළ යුතු නැද්ද? – වසංගත රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය නිහාල් අබේසිංහ

පොලිස් නිලධාරීන් නිරෝධායනය කළ යුතු නැද්ද? යනුවෙන් වසංගත රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය නිහාල් අබේසිංහ මහතා රෑපවාහිනි වැඩසටහනක දී ප්‍රකාශකර කර ඇත

 

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *