100% ස්වභාවික පෝෂ්‍යදායි ප්‍රෝටීන් පිටි - ORA Naturals

කොළඹ – මහනුවර මාර්ගයේ පස්යාල සිට කඩුගන්නාව දක්වා පුළුල් කර සංවර්ධනය කිරීමට පියවර

කොළඹ - මහනුවර මාර්ගයේ පස්යාල සිට කඩුගන්නාව දක්වා අදියර හතරකින් පුළුල් කරයි

කොළඹ - මහනුවර මාර්ගයේ පස්යාල සිට කඩුගන්නාව දක්වා අදියර හතරකින් පුළුල් කරයි

කොළඹ – මහනුවර මාර්ගයේ පස්යාල සිට කඩුගන්නාව දක්වා කිලෝමීටර 56 කට ආසන්න ප‍්‍රමාණය අදියර හතරක් යටතේ වසර එකහමාරකින් පුළුල් කර සංවර්ධනය කිරීමට මහාමාර්ග අමාත්‍ය පියවර ගෙන තිබේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ආසියානු සංවර්ධන බැංකු අරමුදල්වලින් මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප‍්‍රනාන්දු මහතාගේ පූර්ණ අධීක්‍ෂණයෙන් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ක‍්‍රියාත්මක කරයි.

එහි පළමු අදියර පස්යාල සිට අඹේපුස්ස දක්වා කිලෝමීටර 14.9 ක කොටස ස`දහා රුපියල් කෝටි 160.3 ක් ද, අඹේපුස්සේ සිට කෑගල්ල දක්වා දෙවැනි අදියරට රුපියල් කෝටි 150.7 ක් ද, වැය කිරීමට ඇස්තමේන්තු කර තිබේ

තෙවැනි අදියර වන කෑගල්ලේ සිට මාවනැල්ල දක්වා කිලෝමීටර 13.9 ක කොටස ස`දහා රුපියල් කෝටි 134.5 ක් ද, අවසන් අදියර වන මාවනැල්ලේ සිට කඩුගන්නාව දක්වා කිලෝමීටර 14 ක කොටස ස`දහා රුපියල් කෝටි 163 ක් ද, වැය කිරීමට නියමිතය.

මෙහි පළමු අදියරේ කොළඹ සිට පස්යාල දක්වා කිලෝමීටර 44.3 ක ප‍්‍රමාණයක් පුළුල කර කාපට් අතුරා සකස් කිරීම මේ වන විටත් අවසන් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *