100% ස්වභාවික පෝෂ්‍යදායි ප්‍රෝටීන් පිටි - ORA Naturals

ආසියානු බර ඉසිලීමේ ශූරතාවලියේ ලෝකඩ පදක්කමක් ශ්‍රී ලංකාවට

උස්බෙකිසථානයේ පැවැත්වෙන ආසියානු බර ඉසිලීමේ ශූරතාවලියේ කිලෝ ග්‍රෑම් 55 බර පන්තියේ ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉසුරු කුමාර සමත් විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *