කහ වවලා වහ කන්න වෙලා තියෙන්නේ

මෙරට කහ අවශ්‍යතාවය සපුරාලීමට යුද්ධ හමුදාව පෙරට එයි

මෙරට කහ අවශ්‍යතාවය සපුරාලීමට යුද්ධ හමුදාව පෙරට එයි

කහ වවලා වහ කන්න වෙලා තියෙන්නේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *