100% ස්වභාවික පෝෂ්‍යදායි ප්‍රෝටීන් පිටි - ORA Naturals

සහකාර පොලිස් අධිකාරි මාරු කිරීම පොලීසියෙන් නොවේ.!

සහකාර පොලිස් අධිකාරි මාරු කිරීම පොලීසියෙන් නොවේ.!

සහකාර පොලිස් අධිකාරි මාරු කිරීම පොලීසියෙන් නොවේ.!

සහකාර පොලිස් අධිකාරි එරික් පෙරේරා මාරු කිරීම සඳහා ප.ම. අරුන්දික ප්‍රනාන්දු යැවූ ලිපියයි මේ.

උපුටාගැනීම – Rajith Keerthi Tennakoon fb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed