100% ස්වභාවික පෝෂ්‍යදායි ප්‍රෝටීන් පිටි - ORA Naturals

”මමත් හොඳ පොහොට්ටුකාරයෙක් හැබැයි මඩ ප්‍රචාරවලට අපේ සටන නවත්වන්න බැහැ..” – සූරියවැව වල්සපුගල ගොවියෙක්

මත්තල වන අලි කළමනාකරණ රක්ෂිතය ගැසට් කරයි: ගොවීන් තවමත් සත්‍යග්‍රහයේ

මත්තල වන අලි කළමනාකරණ රක්ෂිතය ගැසට් කරයි: ගොවීන් තවමත් සත්‍යග්‍රහයේ

හම්බන්තොට සූරියවැව වල්සපුගල වැව් කණ්ඩය මත සත්‍යග්‍රහයේ දෙන ගොවින්, ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම “යෝජිත වන අලි කළමනාකරණ රක්ෂිතය වහා ගැසට් කරනු” යන්නයි.

ඔවුන් කරන චොදනාව :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed