ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ සැළසුම් සහගතව නොසලකා හරින දෙමළ සහ මුස්ලිම් නිලධාරීන්

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට බඳවා ගැනීම සඳහා ඇති සීමිත තරඟ විභාගය තුළින් තෝරා ගැනීමේදී සුළුතරයන් හිතාමතාම නොසලකා හැර තිබේද? යන සැකයක් පවතින බව ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉම්රාන් මහ්රූෆ් ප්‍රකාශ කර ඇත

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට බඳවා ගැනීම සඳහා ඇති සීමිත තරඟ විභාගය තුළින් තෝරා ගැනීමේදී සුළුතරයන් හිතාමතාම නොසලකා හැර තිබේද? යන සැකයක් පවතින බව ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉම්රාන් මහ්රූෆ් ප්‍රකාශ කර ඇත

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට බඳවා ගැනීම සඳහා ඇති සීමිත තරඟ විභාගය තුළින් තෝරා ගැනීමේදී සුළුතරයන් හිතාමතාම නොසලකා හැර තිබේද? යන සැකයක් පවතින බව ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉම්රාන් මහ්රූෆ් ප්‍රකාශ කර ඇත.

මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔහු තවදුරටත් කියා සිටියේ,
ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට බඳවා ගැනීම සඳහා පවත්වන ලද සීමිත තරඟ විභාගයේ ප්‍රතිඵල දැන් නිකුත් කර ඇත.
පුද්ගලයින් 69 දෙනෙකුගේ නම් නිකුත් කර තිබේ. සිය ගණනක් දෙමළ හා මුස්ලිම් නිලධාරීන් විභාගයට පෙනී සිටියහ. කෙසේ වෙතත්, මෙම විභාගයෙන් දෙමළ හෝ මුස්ලිම් නිලධාරීන් තේරී නොමැත.
දෙමළ හා මුස්ලිම් නිලධාරීන් අතීතයේ පවත්වන ලද සියලුම තරඟ විභාග සමත් වී ඇත. සුළුතරයේ බොහෝ දක්ෂ පුද්ගලයින් සිටින බවට මෙය සාක්ෂියකි.
එවැනි තත්වයක් තුළ, මෙම විභාගයෙන් පමණක් සුළුතර ජන කොටසින් තෝරා නොගන්නේ මන්ද යන ප්‍රශ්නය සුළුතර ජනතාව අතර පැන නැගී ඇත.
මේ සම්බන්ධයෙන් බොහෝ දෙනෙක් මා සමඟ කතා කර ඇත. මෙය මෙම රාජ්‍යයේ සුළු ජාතීන්ගේ නොසලකා හැරීම විය හැකි යැයි ඔවුහු සැක කරති.
සුළු මට්ටමේ සිසුන් රාජ්‍ය මට්ටමේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය, සාමාන්‍ය මට්ටම සහ උසස් පෙළ විභාගවලින් ජාතික මට්ටමේ ජයග්‍රහණ ලබා ගනී.
සුළුතර සිසුන් විශ්ව විද්‍යාල විභාග සහ තරඟ විභාග සඳහා විශාල දක්ෂතා පෙන්වයි. මෙම අවස්ථාවේ දී, සුළුතරය පමණක් පරීක්ෂණයෙන් අසමත් වූවාද? එය පිළිගැනීමේ දුෂ්කරතාවයක් ඇතැයි උපකල්පනය කිරීම සාධාරණ ය.
එබැවින් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යවරයා මේ කාරණය සැලකිල්ලට ගත යුතුය. මහජනයා අතර පැන නැගී ඇති මෙම සාධාරණ සැකය විසඳීමට පියවර ගත යුතු බව ඉම්රාන් මන්ත්‍රීවරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *