මරදාන දුම්රිය ස්ථානය ත්‍රෛපොංගල් සැමරයි

ත්‍රෛපොංගල් සැමරුමෙන් අලංකාර වු මරදාන දුම්රිය ස්ථානය

ත්‍රෛපොංගල් සැමරුමෙන් අලංකාර වු මරදාන දුම්රිය ස්ථානය

මරදාන දුම්රිය ස්ථානයේ ස්ථානාධිපතිවරුන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ පිරිසක් (14) යෙදුණු ත්‍රෛපොංගල් උත්සවය වෙනුවෙන් ප්‍රථම වතාවට මරදාන දුම්රිය පොළ තුළදි අලංකාර ත්‍රෛපොංගල් සැමරුම් උත්සවයක් සංවිධානය කොට තිබුණි.

මෙහි ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස සහභාගි වි ඇත්තේ මරදාන දුම්රිය ස්ථානයේ දුම්රිය නි.සාමාන්‍ය අධිකාරි ඩි.සෙනෙවිරත්න මහතාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *