කැසිනෝ 4 කින් ඩොලර් බිලියන 2.7 ක ආදායම් බදු එකතු කළ නොහැකි තත්වයක් : ජාතික විගණන කාර්යාලය

ඔට්ටු හා සූදු සඳහා වන බදු වැඩි කිරීමට තීරණයක්

ඔට්ටු හා සූදු සඳහා වන බදු වැඩි කිරීමට තීරණයක්

ජාතික විගණන කාර්යාලයට අනුව, 2015 සිට මෙරට කැසිනෝ 4 කින් රුපියල් බිලියන 2.7 ක බදු ආදායමක් ලබා ගැනීමට ජාතික ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවට නොහැකි වී තිබේ.

2015 අංක 10 දරණ මූල්‍ය නීතිය මගින් කැසිනෝ අලෙවිසැල් 4 ම 2015 නොවැම්බර් 15 වන දිනට හෝ ඊට පෙර, සූදුව මගින් ආදායම් බද්දක් ලෙස රුපියල් බිලියනයක් ගෙවා තිබිය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, 2019 අවසන් වන විට ජාතික ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් රුපියල් මිලියන 1330 ක් බද්දට එකතු කර ඇති බව ජාතික විගණන කාර්යාලය පවසයි.

මීට අමතරව, ජාතික ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබිය යුතු මිලියන 2670 ක් දෙපාර්තමේන්තුවේ 2019 මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල හිඟ බදු ලෙස වාර්තා වී නොමැති බව ජාතික විගණන කාර්යාලය පවසයි.

මේ අතර, 2019 දී ලැබිය යුතු මුළු බදු මුදල රුපියල් බිලියන 500 කට වඩා වැඩි වන අතර ජාතික ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2019 වාර්ෂික වාර්තාවේ සඳහන් කර ඇත්තේ රුපියල් බිලියන 264.4 ක් පමණක් බව එම කාර්යාලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

2019 මුල් භාගය වන විට ට්‍රිලියන 1.6 ක බදු ආදායමක් එකතු කර ගත යුතු බව වාර්ෂික වාර්තාවේ සඳහන් කර නොමැති බව ජාතික විගණන කාර්යාලය පවසා ඇත.

ජාතික ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ 2019 වාර්ෂික වාර්තාවට අනුව, කාර්යාලීය නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 32 ක් වියදම් කර ඇත. මෙයට විදේශ රටවල පුහුණු වැඩසටහන් 47 ක් සහ රටේ වැඩසටහන් 25 ක් ඇතුළත් බව වාර්ෂික වාර්තාවේ තවදුරටත් සඳහන් වේ.

-Newd1st

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *