චීනය එක වෙඩිල්ලක්වත් පත්තු නොකර රටවල් යටත් කරගන්නා අයුරු පැහැදිලි කරන මාලදිවයිනේ හිටපු ජනපති

චීනය එක වෙඩිල්ලක්වත් පත්තු නොකර රටවල් යටත් කරගන්නා අයුරු පැහැදිලි කරන මාලදිවයිනේ හිටපු ජනපති

චීනය එක වෙඩිල්ලක්වත් පත්තු නොකර රටවල් යටත් කරගන්නා අයුරු පැහැදිලි කරන මාලදිවයිනේ හිටපු ජනපති

චීනය එක වෙඩිල්ලක්වත් පත්තු නොකර රටවල් යටත් කරගන්නා අයුරු. චීන ණය උගුලට රටවල් හසුවන ආකාරය ගැන පැහැදිලි කරන මාලදිවයිනේ හිටපු ජනපති.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *