හෙපටයිටිස් සී (Hepatitis C) වෛරසය සොයාගත් විද්‍යාඥයින් සඳහා නොබෙල් ත්‍යාගය…

හෙපටයිටිස් සී (Hepatitis C) වෛරසය සොයාගත් විද්‍යාඥයින් සඳහා නොබෙල් ත්‍යාගය

හෙපටයිටිස් සී (Hepatitis C) වෛරසය සොයාගත් විද්‍යාඥයින් සඳහා නොබෙල් ත්‍යාගය

හෙපටයිටිස් සී වෛරසය සොයාගත් විද්‍යාඥයින් වන හාවේ ජේ. ඇල්ඩර්, මයිකල් හවුටන් සහ චාල්ස් රයිස් යන පුද්ගලයින් වෛද්‍ය විද්‍යාව සඳහා නොබෙල් ත්‍යාගය දිනා ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *