මාතර පොලේ වඩේ හදන හදුන්නෙත්ති..!

හදුන්නෙත්ති - Sunil Handunneththi

හදුන්නෙත්ති - Sunil Handunneththi

තමන් වෙත එන නරක ප්‍රතිචාරයන් පවා හොඳ ආදර්ශයක් ලබා දීමට භාවිතා කල හැකි බව සනාථ කිරීමට තවත් නිදසුනක්.!

පසුගිය මහ මැතිවරණයේදී මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරග කර පරාජයට පත් වූ සුනිල් හදුන්නෙත්ති මහතා, තමා වෙත පලවූ සමචිචලයට පත්‍රිචාර දැක්වූයේ මෙසේය.

හදුන්නෙත්ති - Sunil Handunneththi6

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *