PCR පරීක්ෂා

PCR පරීක්ෂාවෙන් ඵලක් නෑ – කොරෝනා ප්‍රජාවතුළ ව්‍යාප්ත වෙලා – ශ්‍රී ලංකා රසායනාගාර සංගමය අනතුරු අඟවයි

කොරෝනා ආසාදිත පුද්ගලයින් හඳුනා ගැනීම සඳහා පවත්වන PCR පරීක්ෂණ සම්පූර්ණයෙන් ව්‍යාජ එකක් බව ශ්‍රී ලංකා රසායනාගාර සංගමයේ සභාපති රවි කුමුදේෂ්...