ෆෙඩරල් රජය

ඕස්ට්‍රේලියා මුදල් නෝට්ටුවලින් රැජිනගේ රුව ඉවතට

ඕස්ට්‍රේලියාවේ මුදල් නෝට්ටුවලින්, අභාවප්‍රාන්ත දෙවැනි එලිසබත් මහ රැජිනගේ රුව ඉවත් කිරීමට එරට ෆෙඩරල් රජය සූදානම් වෙයි. ඕස්ට්‍රේලියාවේ මුදල් ඒකකය වන්නේ...