ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

තරුණ දරුවන් සිටින දෙමාපියන්ගෙන් ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය කළ ඉල්ලීම

අභිරහස් ලෙස මියගොස් සිටි කළුතර පාසල් සිසුවියගේ මෘත ශරීරය අධිකරණ වෛද්‍යවරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව විවෘත තීන්දුවක් ලබා දී තිබේ....

ඉකුත් වසර 10තුළ ළමා හිංසන හා ළමා අපයෝජන සම්බන්ධ පැමිණිලි 97,584ක්

ඉකුත් වසර 10ක කාලය තුළ ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරියට ළමා හිංසන හා ළමා අපයෝජන සම්බන්ධ පැමිණිලි 97,584ක් ලැබී ඇතැයි එම අධිකාරිය...

දෙමාපියන් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරන වයස අවුරුද්දට අඩු ළමයින් සම්බන්ධ නව නීති…

විවිධ හේතූන් මත සිය අලුත උපන් බිළිඳුන් හෝ වයස අවුරුද්දට අඩු ළමයින් දෙමාපියන් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරමින් විවිධ ස්ථානයන්හි අතහැරදමා යාම...