ළමාරක්ෂක පනත

ඉකුත් වසර 10තුළ ළමා හිංසන හා ළමා අපයෝජන සම්බන්ධ පැමිණිලි 97,584ක්

ඉකුත් වසර 10ක කාලය තුළ ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරියට ළමා හිංසන හා ළමා අපයෝජන සම්බන්ධ පැමිණිලි 97,584ක් ලැබී ඇතැයි එම අධිකාරිය...