හිමාල කන්ද

එවරස්ට් කඳු මුදුව විෂබීජවලින් පිරුණු තැනක් – කොලරාඩෝ බෝල්ඩර් විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාඥ කණ්ඩායමක්

එවරස්ට් කඳු මුදුව විෂබීජවලින් පිරුණු තැනක් යැයි ඇමරිකාවේ කොලරාඩෝ බෝල්ඩර් විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාඥ කණ්ඩායමක් පළ කළ ලිපියක දැක්වෙයි. මෙම ලිපිය...